اطلاعیه شماره (12) هیأت اجرایی / اعلام لیست نهایی داوطلبین نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی کردستان

اطلاعیه شماره (12) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به استحضار اعضای محترم سازمان می رساند لیست نهایی داوطلبین نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی به شرح جدول  زیر اعلام می گردد.

هیأت اجرایی نهمین دوره  انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

رشته نظام مهندسیمقطع تحصیلیسال دریافت مدرکنام دانشگاهرشته تحصیلینام خانوادگینامکد نامزدردیف
معماریکارشناسی ارشد83تهرانمعماریبهمنیاسمعیل  10011
معماریکارشناسی ارشد88آزاد اسلامی همدانمعماریحمزه زادهابراهیم  10022
معماریکارشناسی ارشد94علوم تحقیقات تهران(کردستان)معماریخوشگوارعلی10033
معماریکارشناسی ارشد86تهرانمعماریزارعیبهمن  10044
معماریکارشناسی ارشد80آزاد اسلامی همدانمعماریژولیدهوریا10055
معماریکارشناسی84کردستانمعماریشکوریعباداله  10066
معماریدکترا89علم و صنعت ایرانمعمارییوسف زمانیمهرداد  10077
شهرسازیکارشناسی ارشد73تهرانشهرسازی-برنامه ریزی شهریجباریمحمدرضا  20088
عمرانکارشناسی ارشد79آزاد اسلامی تهران جنوبعمران-برنامه ریزی و حمل و نقلبلندیهومن  30099
عمراندکترا95بیرمنگام انگلستانعمران – سازهتوحیدیمصلح  301010
عمرانکارشناسی ارشد96آزاد اسلامی مهابادعمران-سازهحسینیسید عادل301111
عمرانکارشناسی77آزاد اسلامی سنندجعمرانراستینبهار  301212
عمرانکارشناسی75آزاد اسلامی سنندجعمرانرشادتغلامرضا301313
عمرانکارشناسی ارشد88علم و صنعت ایرانعمران-خاک و پیشاه اویسیمجید  301414
عمرانکارشناسی81آزاد اسلامی سنندجعمرانشریعتیمازیار  301515
عمرانکارشناسی84آزاد اسلامی سنندجعمرانصالحیمسعود301616
عمرانکارشناسی80آزاد اسلامی سنندجعمرانطبریمهران301717
عمرانکارشناسی71خواجه نصیرالدین طوسیعمرانعزت پورفرشید  301818
عمرانکارشناسی ارشد75علم و صنعت ایرانعمران-سازهعمورضائیبهنام  301919
عمرانکارشناسی78آزاد اسلامی تهران جنوبعمرانفرمانی فردجمال  302020
عمرانکارشناسی75آزاد اسلامی مهابادعمرانفروتن نسبمحمد علی  302121
عمرانکارشناسی ارشد81ارومیهعمران-سازهکریمیجمال الدین302222
عمرانکارشناسی ارشد95آزاد اسلامی اهرعمران-راه و ترابریکریمیفرهاد  302323
عمرانکارشناسی76آزاد اسلامی سنندجعمرانکریمیشیوا302424
عمرانکارشناسی74آزاد اسلامی سنندجعمرانکمانگرپورکیوان  302525
عمراندکترا92پوترا مالزیعمران-سازهکهنه پوشیامید302626
عمرانکارشناسی ارشد95آزاد اسلامی ملایرعمران-سازهنجفیرامین302727
عمراندکترا92آنا کشور هندوستانعمراننصری زرامیر اسعد  302828
عمرانکارشناسی85آزاد اسلامی سنندجعمرانوکیلی نصرت آبادحجت اله302929
عمرانکارشناسی78رازی کرمانشاهعمرانیوسفیاقبال303030
مکانیککارشناسی ارشد84تهرانمکانیک-تبدیل انرژیثروت یاریمحمد علی  403131
مکانیککارشناسی74تبریزمکانیک-حرارت و سیالاتربانیمحمد  403232
مکانیککارشناسی79بو علی سینا همدانمکانیک-حرارت و سیالاتگروهیپدرام  403333
برقکارشناسی ارشد94علوم تحقیقات تهران(کردستان)برق-قدرتاحمدیانحیدر503434
برقکارشناسی ارشد93صنعتی امیر کبیرقدرت-مدیریت انرژیحسینیجمال الدین503535
برقکارشناسی71آزاد اسلامی تهران جنوببرق-قدرتسلطانیمحمد سعید503636
برقکارشناسی ارشد93صنعتی امیرکبیرقدرت-مدیریت انرژیسید یونسیهیوا503737
برقکارشناسی ارشد90کردستانبرق-قدرتقادرپورصمد  503838
برقکارشناسی ارشد95علوم تحقیقات تهران(کردستان)برق-قدرتنامی سنندجیافشین503939
نقشه برداریکارشناسی ارشد90علوم و تحقیقات تهرانسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات شهری و روستاییاحمدیسربرز  604040
نقشه برداریکارشناسی ارشد96تبریزنقشه برداری ژئودزیشهنازیسهراب  604141
نقشه برداریکارشناسی ارشد78خواجه نصیرالدین طوسینقشه برداری ژئودزیقادرمرزیکریم  604242
ترافیککارشناسی ارشد75علم و صنعت ایرانعمران-راه و ترابریقناعتجمال704343
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 11 =

اطلاعیه شماره (12) هیأت اجرایی / اعلام لیست نهایی داوطلبین نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی کردستان