برگزاری شورای چهارنفره به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان