دانلود و استفاده از نقشه های کنترل شده نهائی در سامانه اندازیار

دانلود و استفاده از نقشه هاي كنترل شده نهائي در سامانه اندازيار

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

توجه به آپلود و كنترل نقشه در سامانه اندازيار ،لازم است مهندسين محترم ناظر (حقيقي و حقوقي ) ازطريق اين سامانه و به روش زير نسبت به دانلود و استفاده از نقشه هاي كنترل شده نهائي اقدام نمايند ؛ لذا ضروري است مهندسين محترم ناظر نسبت به مطابقت نقشه هاي چاپ شده با نقشه هاي تائيد شده در سامانه اندازيار اقدام نمايند .

1-ورود به سامانه اندازيار 2- كارتابل عضو 3- وضعيت ظرفيت 4- انتخاب سال ارجاع كار   5- جزئيات مصرف شده 6-انتخاب پروژه  7-وضعيت پروژه 8-تب نقشه هاي طراحي 9-دانلود نقشه هاي پروژه