سامانه اندازیار تا تاریخ 13/ 8/ 99 در دسترس نمی باشد

سامانه اندازیار تا تاریخ 13/ 8/ 99 در دسترس نمی باشد

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند که سامانه اندازیار (ماده 33) از ساعت 13 مورخ 12/ 8/ 99 تا ساعت 23:30 مورخ 13/ 8/ 99 به دلیل تغییرات فنی در دسترس نمی باشد.