هیئت مدیره

معرفی اعضای هیئت مدیره

تصویرنام و نام خانوادگیرشتهسمت
مهندس فریبرز خلیل الهیمعماریریاست سازمان
دکتر امیراسعد نصری زرعمراننایب رئیس اول
مهندس کریم قادرمزینقشه بردارینایب رئیس دوم
مهندس بهار راستینعمراندبیر
مهندس هیوا سیدیونسیبرقخزانه دار
دکتر جمال قناعتترافیکعضو اصلی
مهندس امید محمودیمکانیکعضو اصلی
دکتر مصلح توحیدیعمرانعضو اصلی
مهندس محمدرضا جباریشهرسازیعضو اصلی
مهندس غلامرضا رشادتعمرانعضو اصلی
دکتر وریا ژولیدهمعماریعضو اصلی
دکتر قادر بایزیدیمعماریعضو علی البدل
مهندس هومن بلندیترافیکعضو علی البدل
مهندس افشین نامی سنندجیبرقعضو علی البدل
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معرفی اعضا هیات مدیره