هیات مدیره ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(آزمایشی) )

۱۳۷۰

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱محمد خورده بینانمکانیک
۲محمد رحمت ستودهعمران
۳عباس صالحیعمران
۴عارف میرکی مقدممکانیک
۵صابر نصری مقدمعمران

دوره اول  (دوره مربوط به قانون نظام مهندسی(قانون جاری) )

۱۳۷۶

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱هوشنگ دباغعمران
۲ابراهیم سلطانی مامشامعماری
۳بهزاد عمورضاییمکانیک
۴محمد فرهادیعمران
۵جمال مشتاقبرق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره دوم

۱۳۷۹

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱مهدی حسام شریعتیعمران
۲مهین جعفریمعماری
۳محمد رحیم پورعمران
۴بهرام رضاطلبیعمران
۵جمال مشتاقبرق
۶ناهید نازک کارمعماری
۷یوسف وثوقیمکانیک
۸مجید شاه اویسیعمران
۹صلاح الدین عطاییمکانیک
۱۰موسی مرادیانیبرق

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره سوم

۱۳۸۲

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱مهدی حسام شریعتیعمران
۲عادل لطفینقشه برداری
۳محمد رسولیشهرسازی
۴یوسف وثوقیمکانیک
۵بهرام رضاطلبیعمران
۶مختار مرادیعمران
۷نصرالله شارقیمعماری
۸موسی مرادیانیبرق
۹محمدرضا جباریشهرسازی

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره چهارم

۱۳۸۵

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱مهدی حسام شریعتیعمران
۲جمال قناعتترافیک
۳هوشنگ دباغعمران
۴عادل لطفینقشه برداری
۵بهرام رضاطلبیعمران
۶مجتبی رضوانیمعماری
۷مهرداد یوسف زمانیمعماری
۸موسی مرادیانیبرق
۹معروف حسامیبرق
۱۰محمدرضا جباریشهرسازی
۱۱محمد رسولیشهرسازی
۱۲یوسف وثوقیمکانیک
۱۳بهزاد عمورضاییمکانیک

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره پنجم

۱۳۸۸

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱جمال مشتاقبرق
۲فیروز آقاییشهرسازی
۳هادی رسولیمعماری
۴یوسف وثوقیمکانیک
۵علاالدین محسنینقشه برداری
۶جمال قناعتترافیک
۷کاوه وثوقیعمران
۸بهرام رضاطلبیعمران
۹هوشمند علیزادهشهرسازی
۱۰هومن بلندیترافیک
۱۱هیوا سیدیونسیبرق
۱۲وریا ژولیدهمعماری
۱۳عادل لطفینقشه برداری

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره ششم

۱۳۹۱

ردیفنام ونام خانوادگیرشته
۱محمدصدیق ثابتیعمران
۲فریبرز خلیل اللهیمعماری
۳حشمت الله صیدیعمران
۴کریم قادرمزینقشه برداری
۵فرزام فاروقیعمران
۶جمال مشتاقبرق
۷جمال قناعتترافیک
۸هوشمند علیزادهشهرسازی
۹محمد ربانیمکانیک
۱۰نادر گودرزیمعماری
۱۱سهراب شهنازینقشه برداری
۱۲فیروز آقاییشهرسازی
۱۳کاوه وثوقیعمران
۱۴امید محمودیمکانیک
۱۵هومن بلندیترافیک
۱۶هیوا لهونیانبرق

  لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هفتم

۱۳۹۴

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی
۱محمدصدیق ثابتیعمران
۲مهدی حسام شریعتیعمران
۳بهار راستینعمران
۴ارسطو هدایت نسبعمران
۵ابراهیم حمزه زادهمعماری
۶وریا ژولیدهمعماری
۷هیوا لهونیانبرق
۸امید محمودیمکانیک
۹کریم قادرمزینقشه برداری
۱۰محمدرضا جباریشهرسازی
۱۱جمال قناعتترافیک
۱۲فرزام فاروقیعمران
۱۳فریبرز خلیل اللهیمعماری
۱۴هیواخرمبرق
۱۵محمد ربانیمکانیک
۱۶سهراب شهنازینقشه برداری
۱۷سید ابراهیم حسینیشهرسازی
۱۸هومن بلندیترافیک

لیست اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره هشتم

۱۳۹۷

ردیفنام و نام خانوادگیرشته تحصیلی
۱امید محمودیمکانیک
۲فریبرز خلیل اللهیمعماری
۳امیراسعد نصری زرعمران
۴هیوا سیدیونسیبرق
۵بهار راستینعمران
۶محمدصدیق ثابتیعمران
۷مصلح توحیدیعمران – سازه
۸کریم قادرمزینقشه برداری
۹جمال قناعتترافیک
۱۰وریا ژولیدهمعماری
۱۱محمدرضا جباریشهرسازی
۱۲غلامرضا رشادتعمران
 13قادر بایزیدیمعماری
۱۴سهراب شهنازینقشه برداری
۱۵هومن بلندیترافیک
۱۶فیروز آقاییشهرسازی
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیات مدیره ادوار