معرفی اعضای دفتر اجرایی نظارت برق

   نام و نام خانوادگی     پست        شماره تماس
مهندس معروف حسامی
مدیراجرایی دفتر نظارت برق 33564876-113 داخلی
مهندس عبید علیمحمدی عضو هیات رئیسه  

محمد مهدی رشیدی کارمند دفتر اجرایی نظارت برق 33564876-113 داخلی
     

Email:barghgroup@kurdnezam.ir