معرفی پرسنل واحد گازرسانی


نام و نام خانوادگی  پست شماره تماس
مهندس امید محمودی عضو هیات رئیسه و نماینده هیات مدیره ۳۳۵۶۲۶۸۳
مهندس پدرام گروهی
مدیر اجرایی واحد گازرسانی و عضو هیات رئیسه ۳۳۵۶۲۶۸۳
مهندس خالد کریمی عضو هیات رئیسه ۳۳۵۶۲۶۸۳
مهندس لقمان فیض الله بیگی بازرس ۳۳۵۶۲۶۸۳
هانا میرکی مقدم واحد انفورماتیک ۳۳۵۶۲۶۸۳
ژاله تاجی حسابدار ۳۳۵۶۲۶۸۳
کاوان رشیدی کارمند ۳۳۵۶۲۶۸۳
افشین اندری کارمند ۳۳۵۶۲۶۸۳
فاروق خادمی کارمند ۳۳۵۶۲۶۸۳