مهندس کریم قادرمزی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

مهندس کریم قادرمزی بعنوان خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شد.
مهندس قادرمزی با پیشنهاد هیات رئیسه سازمان و اکثریت آرای هیات مدیره بعنوان خزانه دار سازمان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی عضو گروه نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان است.

image_pdfimage_print

2020 نوامبر 18