قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی:

مهندسان محترم گواهی دور های اجرا از تاریخ شروع دوره، سه سال اعتبار دارد بنابراین متقاضیان محترم زمان برگزاری گذراندن دوره های ارتقا را به گونه ای مدیریت نمایند که در زمان ارتقا پایه اعتبار گواهی ها منقضی نگردیده باشد .
دوره های گذرانده شده در ارتقا پایه 2 به 1 می بایست گواهی سایر دوره های گذرانده نشده صلاحیت اجرا ارائه گردد

اخبار و اطلاعیه واحد آموزش