اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرایی/ تغییرات برنامه زمانبندی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه شماره (2) هیأت اجرایی نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضا محترم سازمان نظام مهندسی استان کردستان می رساند با توجه به تغییرات برنامه زمانبندی نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، تاریخ اعلامی ثبت نام از داوطلبین محترم لغو و تاریخ جدید متعاقباً اعلام میگردد.

                                                                                                هیأت اجرایی نهمین دوره  انتخابات

  هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کردستان

اطلاعیه انتخابات