سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی یکم آبانماه روز کارشناس را تبریک گفت

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی یکم آبانماه روز کارشناس را به کارشناسان محترم علی الخصوص کارشناسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تبریک گفت.
سازمان با تاکید بر جایگاه و نقش کارشناسان، آنان را زیربنایان توسعه در جامعه توصیف کرد و خواستار اهتمام بیشتر و استفاده از پتانسیل های آنان در پیشرفت و ارتقای جامعه شد.

اخبار