آزمون دوره آموزشی سیستم های مقاوم بتن آرمه آزمون دوره آموزشی سیستم های مقاوم بتن آرمه
تاریخ برگزاری:25 و 26/ 8/ 96
مدت دوره:24ساعت
تاریخ آزمون:96/9/11
مدرس:مهندس بهرام لاهورپور
دوره : ارتقای رشته عمران . دو به یک محاسبات
مجری:دانشگاه کردستان