آزمون دوره روش های تولید و طراحی صنعتی

آزمون دوره روش های تولید و طراحی صنعتی

مدرس دکتر سالار منیعی

 ارتقا دوبه یک رشته عمران نظارت

مجری دانشگاه کردستان