آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساختمان (ارتقا پایه صلاحیت اجرا) آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساختمان (ارتقا پایه صلاحیت اجرا)
برای ثبت نام اینجا کلیک فرمایید