آگهی تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی عادی سازمان در نوبت اول در تاریخ  18 / 3 / 98 روز شنبه ساعت 16 تا 20 در سالن مجتمع فرهنگی فجر سنندج و در صورت به حدنصاب نرسیدن، نوبت دوم در تاریخ  26/ 3 / 98 روز یکشنبه ساعت 16 الی 20 در سالن مجتمع فرهنگی فجر سنندج با دستور کار ذیل برگزار گردد:1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- ارائه گزارش عملکرد هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
3- انتخابات اعضای هیئت امناء و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
4- بررسی و تصویب تراز مالی 97 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطابق ماده 21 شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمانهای استان مصوب سال 97
5- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی استانها، مصوب سال 97
6- گزارش اقدامات انجام شده درخصوص تشکیل تعاونی واخذ تصمیم
7- تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات ارائه شده هیات مدیره مبنی بر سرمایه گذاری 4% اخذ شده از خدمات مهندسی منتهی به سال 93 در شهرستان سنندج

 

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان