آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  (نوبت دوم)

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی فوق العاده سازمان(نوبت دوم ) در تاریخ  17/ 10/ 98 روز سه شنبه ساعت 16 الی 20 در سالن مجتمع فرهنگی هنری فجر (میدان بسیج سنندج)  با دستور کار ذیل برگزار گردد:

  • انتخابات بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • ارائه گزارش کمیسیون های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی استانها، مصوب سال 97