اجرای نامناسب لاشه چینی با سنگ لاشه . ملات ماسه سیمان -استفاده از سنگ لاشه با ابعاد نامناسب و خشکه چینی سنگ ها بر روی هم بدون ملات اجرای نامناسب لاشه چینی با سنگ لاشه . ملات ماسه سیمان -استفاده از سنگ لاشه با ابعاد نامناسب و خشکه چینی سنگ ها بر روی هم بدون ملات