ارائه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹9 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مهندس هیوا سیدیونسی خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از ارائه بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان خبر داد.

خزانه دار سازمان با عنوان اینکه هیات مدیره سازمان تلاش نموده است که  در فاصله زمانی سه ماه مانده به پایان سال، بودجه پیشنهادی سال آتی را ارائه نماید.

وی  اظهار داشت: هیات مدیره سازمان به روال ادوار مختلف قصد دارد تا با ارائه بودجه وانتشار آن در سایت سازمان جهت مشاهده و اظهار نظر اعضا بسوی برنامه ریزی منسجم تر، مشارکت اعضا و شفاف سازی بیشتر گام بردارد.

وی از اعضای سازمان خواست تا دیدگاه های خود را درباره بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان به آدرس info@kurdnezam.ir یا شماره تلگرامی 09183733173 و یا بصورت حضوری در زمان اداری به امور مالی سازمان ارائه نمایند.