ارائه روشی کارآمد براي هماهنگی حفاظتی بهینه شبکه توزیع و فوق توزیع شهرستان سنندج و ارزیابی عملکرد آن
 
ارائه روشی کارآمد براي هماهنگی حفاظتی بهینه شبکه توزیع و فوق توزیع شهرستان سنندج
و ارزیابی عملکرد آن
 
ناجی قادر نژاد، شرکت برق منطقه اي غرب
میثم غلامی، دانشگاه کردستان
لیلا رشیدي، دانشگاه کردستان