ارتباط سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان پررنگتر می شود مهندس قادری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان و هیات همراه با حضور در سازمان با مهندس خلیل الهی و هیات مدیره درباره همکاری بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.
دو طرف برتوسعه و هماهنگی سازمان با بنیاد مسکن تاکید کردند.
مهندس قادری ضمن تبریک به مهندس خلیل الهی برای ریاست سازمان، تاکید کرد که در جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و ارتقای کیفیت و تسریع در انجام آن همکاری این دو نهاد ضروری است.
مهندس خلیل الهی نیز آمادگی سازمان را در جهت همکاری هر چه بیشتر و خدمت به شهروندان اعلام نمود.