اطلاعیه تمدید فراخوان ثبت نام داوطلبین واحد پژوهشی شورای مرکزی نامه شورای مرکزی: