اعلام نتایج شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بە استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند شمارش آراء هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به شرح ذیل اعلام می گردد:

رشته عمران:
بهار راستین 793 رای
محمدصدیق ثابتی 732 رای
مصلح توحیدی 587 رای
امیر اسعد نصری زر 580 رای
غلامرضا رشادت 391 رای
اسعد براخاصی 346 رای
مسعود شیرزادی 238 رای
باهر نصری 214 رای
فریدون علی محمدی 201 رای

نقشه برداری:
کریم قادرمزی 755 رای
سهراب شهنازی 416 رای

ترافیک:
جمال قناعت 690 رای
هومن بلندی 464 رای

معماری:
فریبرز خلیل الهی 637 رای
وریا ژولیده 597 رای
قادر بایزیدی 529 رای
محمدرضا رضوی 385 رای
محمود قربانی 117 رای

شهرسازی:
محمدرضا جباری 643 رای
فیروز آقایی 381 رای

تاسیسات برقی:
هیوا سیدیونسی 890 رای
افشین نامی سنندجی 215 رای

تاسیسات مکانیکی:
امید محمودی 923 رای
اسماعیل سلیمی 242 رای

نتایج فوق براساس ماده 70 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهنئدسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 اعلام می شود و مدت قبول شکایت پنج روز بعد از اخذ رای از روز 14/ 7/ 97 لغایت پایان وقت اداری روز 18/ 7/ 97 بوده و مدت رسیدگی به آن یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می باشد.

دستگاه نظارت و هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان