افزایش سطح اشغال با توسعه خرپشته بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی با استفاده از سازه فلزی بر روی سازه بتنی به صورت نامناسب   
افزایش سطح اشغال با توسعه خرپشته بر خلاف نقشه و پروانه ساختمانی با استفاده از سازه فلزی بر روی سازه بتنی به صورت نامناسب