باتوجه به وزش باد شدید در استان/ در صورت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی مهندس ناظر و مجری هر دو علاوه بر پیمانکاران جز عوامل مقصر در بروز حادثه هستند باتوجه به وزش باد شدید در استان ضروری است که مهندسین ناظر و مجری نسبت به رعایت موارد ایمنی در کارگاه های ساختمانی علی الخصوص در حوزه داربست ها اقدام نمایند.
در صورت بروز حادثه ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی مهندس ناظر و مجری هر دو علاوه بر پیمانکاران جز عوامل مقصر در بروز حادثه هستند.
کنترل  و نظارت بر اجرای موارد ایمنی مطابق بند 12-1-5-8 مبحث دوازدهم مقررات ملی بر عهده مهندس ناظر می باشد. لذا به ناظران توصیه می شود که علاوه بر اشراف کامل به مبحث دوازده مقررات ملی به موارد مطرح  شده در آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی نیز توجه نمایند.

آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ كارگاه‌های‌ ساختمانی‌ ......... دانلود