بازدید از کارخانه بتن پیش تنیده قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:
بازدید از کارخانه بتن پیش تنیده
زمان ثبت نام: تا تاریخ 22/ 3/ 98
جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش ( جناب آقای مهندس جعفری) مراجعه و یا با شماره 33567876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.