برگزاری آزمون تمدید مجوز شرکتهای مجری در اردیبهشت ماه سال 1395

بدین وسیله به اطلاع مجریان محترم سیستم ارت در استان کردستان می رساند که آزمون تمدید مجوز شرکتهای مجری، بصورت تخصصی و علمی کاربردی در اردیبهشت ماه سال 1395 برگزار می شود. در ضمن برای هر شرکت فرم ارزشیابی توسط نمایندگان دفتر اجرایی نظارت برق با نظر شرکت توزیع مربوطه و کمیته هماهنگی تکمیل شده که علاوه بر آزمون در تمدید مجوز نقش مستقیم دارد.