بودجه پیشنهادی سال 1397 و صورت های مالی 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بودجه پیشنهادی سال 1397  ................................ دانلود
صورت های مالی سال 1396 ...................................... 
دانلود
بند ج ماده 57 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي  .... دانلود
گزارش بازرسین و جوابیه سازمان سال 1395..................دانلود