تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند مجمع عمومی عادی سازمان در نوبت اول در تاریخ 30 / 11/ 97 روز سه شنبه ساعت 16 تا 20 در سالن آمفی تئاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان و در صورت به حدنصاب نرسیدن، نوبت دوم در تاریخ 8/ 12/ 97 روز چهارشنبه ساعت 16 الی 20 در سالن آمفی تاتر مولوی کرد دانشگاه کردستان با دستور کار ذیل برگزار گردد:

  • بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 مطابق ماده 20 شیوه نامه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سال 97
  • ارائه گزارش عملکرد هیات امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • انتخابات هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان