اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی سال 98 پیرو نامه های شماره 14843/98ص مورخه 2/11/98 و 11386/98ص مورخه 25/8/98 در خصوص نحوه و تاریخ اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی سال 98، بدینوسیله اعلام می دارد بنا به درخواست تعداد قابل توجهی از دفاتر خدمات طراحی ، مهندسین طراح وناظر ، دفاتر نمایندگی و تعداد کثیری از مالکین محترم (که تکریم از آنها از اولویتهای این سازمان می باشد) تاریخ اعمال تعرفه جدید سال 98 ( پیوست نامه شماره 14843/98ص مورخه 2/11/1398 ) از روز دوشنبه مورخ 12/12/98 اعلام و این تاریخ غیرقابل تغییر می‌باشد بنابراین کلیه کارها‌یی که قرارداد آنها منعقد شده تا مورخ 12/12/98 اجازه ثبت در سامانه اندازیار را با تعرفه قبلی خواهند داشت و پس از آن با هر دستور نقشه و تاریخی تعرفه جدید ملاک عمل خواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به ارباب رجوع به عهده مدیران محترم دفاتر نمایندگی ومدیران دفاتر خدمات مهندسی خواهد بود . در ضمن مقرر فرمایید موضوع ضمن نصب در مکان مناسب ودر معرض دید ارباب رجوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه همکاران رسانده شود.