تكميل فرم خوداظهاري اعلام آمادگي انجام خدمات نظارتي در سامانه نرم افزار اندازيار

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

تكميل فرم خوداظهاري اعلام آمادگي انجام خدمات نظارتي در سامانه نرم افزار اندازيار

پیرو نامه شماره 2/99 ص مورخ 14/01/99  بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران رشته های معماری ، سازه، برق و مکانیک رسانده شود تکمیل فرم خوداظهاری انجام خدمات نظارتی در سامانه نرم افزار اندازیار تا تاریخ 01/03/99 تمدید می گردد.

بدیهی است مطابق فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری) عدم تکمیل فرم خوداظهاری به منزله اعلام عدم همکاری در بخش نظارت تلقی می‌گردد.

راهنمای تکمیل فرم خوداظهاری