تودیع و تقدیر سازمان از تلاش های صادقانه اعضای هیات امنا، بازرس و نماینده هیات مدیره صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مراسم تودیع و تقدیر سازمان از تلاش های صادقانه اعضای هیات امنا، بازرس و نماینده هیات مدیره صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در محل سازمان برگزار شد.
در این مراسم از دکتر جمال قناعت نماینده هیات مدیره، مهندس سینا ساعد، مهندس شاهرخ گودرزی، مهندس لقمان فیض اله بیگی، مهندس فرشاد اکرمی، دکتر هیمن جنتی اعضای هیات امنا و مهندس آراز فاروقی بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان تقدیر بعمل آمد.