حضور نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مهندس سیداحسن علوی نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درباره وضعیت ساخت و سازها در استان و کشور بحث و تبادل نظر کرد.

در این نشست مهندس خلیل الهی رئیس سازمان گزارشی از وضعیت عمرانی و ساخت و سازهای  استان، چالش ها، موانع و فرصت های موجود در حوزه ساخت و ساز شهری ارائه نمود.

وی با اشاره به اینکه پتانسیل های موجود سازمان نظام مهندسی ساختمان آنرا فرصتی مغتنم و بازویی مشورتی توانمند برای کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس توصیف کرد و خواستار بهره گیری از این توان شد.

در این دیدار همچنین اعضای هیات مدیره سازمان هرکدام به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

جایگاه و مسئولیت های فنی و اجتماعی سازمان،  عملکرد سازمان در بحث زلزله کرمانشاه و سیل لرستان، ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها، بحث قانون نظام مهندسی، مسئولیت های حقوقی مهندسین، صدور خدمات فنی مهندسی به اقلیم کردستان و موانع موجود، حضور سازمان در بدنه اجتماعی جامعه، بافت فرسوده و ... از اهم مباحث مطرح شده هیاتمدیره در این نشست بود.

مهندس علوی عضو کمیسیون عمران و رئیس مجمع نمایندگان کردستان نیز ضمن تاکید بر جایگاه ویژه سازمان، ارتباط با نمایندگان را موجب ارتقای ساخت و سازها و سیما و منظر شهری شد.

وی با اشاره به ضعف استفاده از بدنه کاشناسی در کشور، خسارت این امر را موجب به بارآوردن خسارت برای کشور توصیف کرد.

مهندس علوی همچنین در رابطه بااصلاح برخی قوانین موجود در نظام مهندسی و کنترل ساختمان استفاده از دیدگاه های سازمان را ضروری دانست.