دهمین جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان بیجار برگزار شد

دهمین جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در دفتر نمایندگی سازمان در  شهرستان بیجار برگزار شد.

در این جلسه چالش ها و مشکلات دفتر نمایندگی بیجار مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین هیات مدیره سازمان در نشست اعضای سازمان در این شهرستان شرکت و از نزدیک در جریان دغدغه ها، انتقادات و پیشنهادات آنان قرار گرفتند.