دوره آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی در طرح های جامع تفصیلی و مباحث اجرایی این طرح ها دوره آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی در طرح های جامع تفصیلی و مباحث اجرایی این طرح ها
زمان: شنبه و یکشنبه 22 و 23 / 7/ 96 ساعت 15 تا 17:30
مکان: سالن اجتماعات سازمان