دوره آموزشی نرم افزارهای شهرسازی دوره آموزشی نرم افزارهای شهرسازی با تدریس خانم مهندس زندکریمی در محل سازمان برگزار شد.