دوره اموزشی اصول حرفه ای، خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت

دوره اموزشی اصول حرفه ای، خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت

تاریخ برگزاری 96/8/17لغایت 96/8/19

مدت دوره :16ساعت

تاریخ ازمون:96/8/21ساعت 12

مدرس دوره :مهندس بابک عربزاده

دوره ارتقا سه به دو عمران

مجری دوره :دانشگاه کردستان