دوره اموزشی بازرسی نظارت گازرسانی

دوره اموزشی بازرسی نظارت گازرسانی

تاریخ برگزاری 96/8/24لغایت 96/8/26

مدت دوره :24ساعت

تاریخ ازمون :________

مدرس دوره : مهندس خالد کریمی

دوره بازرسی نظارت گازرسانی

مجری دوره :دانشگاه کردستان