دوره اموزشی سیستم های مقاوم بتن آرمه

دوره اموزشی سیستم های مقاوم بتن آرمه

تاریخ برگزاری 96/8/25لغایت 96/8/27

مدت دوره :24ساعت

تاریخ ازمون : __

مدرس دوره : مهندس بهرام لاهور پور 

دوره ارتقا عمران طراحی دوبه یک

مجری دوره :دانشگاه کردستان