دوره تفکیک(ویژه مهندسین گروه نقشه برداری) دوره تفکیک(نقشه برداری)
مدرسین: مهندس قصابیان-مهندس رحیمی
زمان:چهارشنبه و پنجشنبه 26 و27 / 7/ 96  ساعت 8تا13 و 14تا18
مکان:سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان