دوره مسئولیت مهندسین در شهرستان مریوان برگزار شد

سمینار حقوقی مسئولیت مهندسین در دفتر نمایندگی سازمان در  شهرستان مریوان با استقبال اعضای این شهرستان برگزار شد.

دکتر جمال قناعت عضو هیات مدیره و دکتر انور آرمی عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در این سمینار درباره توجه بیشتر جامعه مهندسی به تبعات حقوقی و حدود و مقررات مهندسی و همچنین بروز مشکلات و چالش های متعدد در رابطه با  عدم آگاهی جامعه مهندسی به مسایل حقوقی مسئولیت های مهندسی مطالبی را ارائه دادند.

در این سمینار که مهندس بهار راستین عضو هیات مدیره سازمان و مهندس بالو مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مریوان نیز حضور داشتند درباره لزوم برگزاری دوره های حقوقی در رابطه با مسئولیت های مهندسی تاکید گردید.