دوره ورود به حرفه اجرا

دوره ورود به حرفه اجرا  ( جلسه سوم )

تاریخ برگزاری دوره 96/9/21

 رشته های عمران و معماری

مدت برگزاری:4ساعت

مدرس: مهندس وریا ژولیده

مجری آموزشی : موسسه غیر انتفاعی  توسعه دانش

کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان