زمان تكميل فرم خوداظهاري اعلام آمادگي انجام خدمات نظارتي در سامانه نرم افزار اندازيار تمدید شد قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

زمان تكميل فرم خوداظهاري اعلام آمادگي انجام خدمات نظارتي در سامانه نرم افزار اندازيار تمدید شد

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران رشته های معماری ، سازه، برق و مکانیک رسانده شود تکمیل و یا ویرایش فرم خوداظهاری انجام خدمات نظارتی در سامانه نرم افزار اندازیار از روز شنبە 10 / 3/ 99 تا تاریخ 17/03/99 تمدید می گردد.
بدیهی است مطابق فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( نظامات اداری) عدم تکمیل فرم خوداظهاری به منزله اعلام عدم همکاری در بخش نظارت تلقی می‌گردد.