عدم اجرای خاموت میانی (سنجاق) در ستونها

چنانچه فاصله آزاد آرماتورها بیش از 15سانتیمتر باشد و یا تعداد آرماتور های بین خاموت ها بیش از 3 عدد باشد لازم است آرماتورها با خاموت و یا سنجاق نگهداری شوند  . در ساختمانهای با بیش از 5 سقف طبق بند 9-22-4-1 برای کل ستون ها با هر تعداد آرماتور الزامی است .