عدم اجرای شبکه زهشکی جهت دفع آبهای زیر سطحی
عدم اجرای شبکه زهشکی جهت دفع آبهای زیر سطحی