عنوان کتاب: زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل عنوان کتاب:
زمین لرزه های حوزه نزدیک گسل

نویسنده: مهندس میلاد محمدیان

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی 
شمارگان 1000 نسخه