عنوان کتاب: سونا عنوان کتاب: سونا

مولفین: زهره صالحی، هدیه میرکی، سیروس رحیمی


کتاب حاضر دارای سه بخش اصلی (مبانی و کلیات، معماری، تاسیسات مکانیکی) بوده که درآن سعی شده است با ارائه مطالب، تصاویر و جداول مختلف به مخاطب در درک بیشتر موضوع کمک شود.


سرفصل:

بخش مبانی و کلیات

سونای خشک

- تعریف سونای خشک

- تاریخچه سونای خشک

- مراحل استفاده از سونای خشک (قبل، حین و بعد از سونا)

- فواید و تاثیرات سونای خشک

- باید و نباید های سونای خشک

سونای بخار

- تعریف سونای بخار

- تاریخچه سونای بخار

- مراحل استفاده از سونای بخار (قبل، حین و بعد از سونا)

بخش معماری

- پیشگفتار

- انواع سونا

- سونای خشک

- متریال سونای خشک

- رنگ

- سونای بخار

- متریال سونای بخار

بخش تاسیسات مکانیکی

- تاسیسات سونای خشک

- تاسیسات سونای بخار