عنوان کتاب: نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

عنوان کتاب: نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مولفین: مهندس سیروس رحیمی سامان نادری

این کتاب در فصول مختلف، به موضوعات گوناگون نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان پرداخته و هر فصل در دو بخش محاسبه و طراحی ارائه شده است که به تفصیل، موضوع مورد بررسی توضیح داده شده و جزئیات تشریح شده است.

 

فهرست              

- فصل اول: جانمایی وسایل بهداشتی

- فصل دوم: ترسیم لوله کشی فاضلاب، ونت و آب باران

- فصل سوم: ترسیم لوله کشی آب سرد وگرم مصرفی

- فصل چهارم: ترسیم لوله کشی گرمایشی

- فصل پنجم: ترسیم لوله کشی گازرسانی

- فصل ششم : ترسیم  لوله کشی آتشنشانی

- فصل هفتم : نقشه کشی حرارت مرکزی

- فصل هشتم : نقشه کشی تهویه مطبوع

- فصل نهم: نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان با اتوکد

پیوست