فراخوان  مشارکت کليه مهندسين برق

  

فراخوان  مشارکت کليه مهندسين برق

گروه تخصصي برق جهت تدوين دستورالعمل تهيه نقشه هاي تأسيسات برقي  ساختمان خواستار مشارکت کليه مهندسين  برق صاحب صلاحيت شاغل در استان کردستان مي باشد؛ لذا خواهشمند است نظرات و فايلهاي خود را حداکثر تا تاريخ 30/7/92 به آدرس  barghgroup@kurdnezam.ir  ايميل فرماييد.لازم بذکراست از طرحها و نظرات فني، عملي و موثر به صورت اضافه کارکرد طراحي نظارت و بازرسي تقدير به عمل خواهد آمد.