فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( تجدید نظر اول ) نشریه شماره 251

نشریه  شماره 251 (فهرست خدمات مطالعات بهسازی  لرزه ای ساختمانهای موجود )

یکی از برنامه های مهم در دست اقدام دولت برای کاهش خطر پذیری کشور در برابر مخاطرات ناشی از زلزله ، برنامه مطالعه و اجرای مقاوم سازی  ساختمانهای عمومی و دولتی مهم ،تاسیسات زیر بنایی و شریانهایی حیاتی کشور می باشد . در این  برنامه ، تدوین ضوابط و معیارهای فنی به عنوان یک امر زیر بنایی ضرورت داشته است . در این راستا در سال 1381 به منظور مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود نشریه شماره 251 با عنوان " فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود " از طرف  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ گردید  .

که دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور ، پیمانکاران و عوامل دیگر   می توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده کنند و در صورتی که روشها ، دستورالعملها و راهنمای بهتری در اختیار داشته باشند ، رعایت مفاد این بخشنامه الزامی نیست .

نشریه در دو فصل و دو پیوست  به صورت خلاصه و عنوان بندی شده  با عناوین ذیل ارائه گردیده است و از جزئیات و محاسبات پیچیده خودداری شده و فقط مراحل مقاوم سازی و بهسازی  بیان می شود و استفاده کننده با چگونگی و مراحل به صورت کلی آشنا می گردد  :

·       فصل 1 ، مرحله اول مطالعات،  شامل تحلیل آسیب پذیری ساختمانهای موجود

·       فصل 2، مرحله دوم مطالعات، شامل تهیه طرح بهسازی ساختمانهای موجود

·       پیوست 1 شاملراهنمای تهیه نقشه های ارزیابی وضع موجود ساختمان (معماری ،سازه ، تاسیسات) در مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود .

·       پیوست 2  شامل شناسنامه ی مطالعات ارزیابی پروژه.

فصل اول:

1-1            مطالعات اولیه و تهیه گزارش کیفی آسیب پذیری ساختمان

شامل بندهای : گرد آوری اطلاعات اولیه  ارزیابی اولیه وضعیت موجود ساختمان  بررسی مقررات ،قوانین حاکم و ملاحظات اجرایی  ملاحظات اقتصادی و اجتماعی  تعیین اهمیت ساختمان با شاخص های معین  ارزیابی اولیه و ضعیت و پیشنهاد اولیه هدف بهسازی  ارایه لیست مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایشهای مورد نیاز  ارایه گزارش کیفی آسیب پذیری

1-2           مطالعات تفصیلی و تهیه گزارش ارزیابی  کمی اسیب پذیری ساختمان

شامل بندهای :تعیین هدف بهسازی تحلیل خطر زلزله و تعیین طیف طرح  تهیه اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی تهیه گزارش تحلیل کمی آسیب پذیری ساختمان

فصل دوم:

1-3          2-1 تهیه طرح مقدماتی

 شامل : بررسی راه کارهای بهسازی  بررسی طرح مقدماتی و گزینه های بهسازی  انتخاب طرح مقدماتی برتر و تعامل با کار فرما با توجه به گزارش مقایسه ای ارایه شده از دیدگاه اقتصادی ، فنی و اجرایی  تهیه و ارایه گزارش طرح مقدماتی

1-4          2- 2 تهیه طرح نهایی

شامل  : تهیه طرح تفصیلی بر اساس طرح مقدماتی برتر  بهسازی اجزای غیر سازه ای تهیه نقشه های اجرایی طرح تهیه مشخصات فنی  تحلیل اقتصادی

1-5          2-3 تهیه مدارک طرح و اسناد مناقصه

 شامل : تهیه گزارش جامع  تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه  تهیه اسناد مناقصه

پیوست 1: شامل :مدارک فنی مورد نیاز برای انجام مطالعات ارزیابی آسیب پذیری  مدارک ساخت- مبانی و ملزومات تهیه نقشه های وضع موجود

 پیوست 2: شامل : نمونه جداول  شناسنامه مطالعات ارزیابی پروژه


 
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( تجدید نظر اول ) نشریه شماره 251 (گردآورنده :  دکتر جمشید کرمی ).................... دانلود